STREP-BERBERIN

479.000 VNĐ

ĐẶC TRỊ TIÊU CHẢY CẤP

TIÊU CHẢY PHÂN XANH, PHÂN TRẮNG

STREP-BERBERIN
STREP-BERBERIN

479.000 VNĐ