T.O.B VIGACIN

ĐẶC TRỊ CRD, CCRD Ở GÀ, HÔ HẤP PHỨC HỢP, HỒNG LỴ